Hizmetlerimiz

Hizmetlerimiz

Sözlük:

Üretra: İdrarın mesaneden dışarı çıkmasına aracılık eden organ (kanal)

Mesane: İdrar torbası

Üreter: Böbrekler ile mesane arasında idrar akışını sağlayan organ (kanal)

Prostat: Erkeklerde mesane çıkımında bulunan üretranın bir parçasını oluşturan organ.

İnkontinans: İdrar kaçırma

 

 

Kliniğimizde bulunan tıbbi ekipmanlar ile hastalarımızın hizmetine sunulan tetkikler şunlardır :

Ultrasonografi:

Böbrek Ultrasonografisi

Mesane Ultrasonografisi

Prostat Ultrasonografisi

Skrotal ve Penil Doppler Ultrasonografisi

 

 

Fleksibl Sistoskopi işlemi kliniğimizde uygun ortamda doktorumuz ve sağlık ekibimiz eşliğinde yapılır. Sistoskopi işlemi uygulanmadan önce doktora daha önce geçirilmiş operasyonlar, ilaç alerjileri vs. gibi kişisel sağlık bilgileri verilmelidir. Aspirin, ağrı kesiciler ve başka ilaçlar kullanılıyorsa (ki bunlar kanın pıhtılaşmasını geciktirirler) doktor bilgilendirilmelidir. Doktorunuz gerekli ise bu ilaçların dozunu azaltabilir ya da tamamen kesebilir. İdrar yolları enfeksiyonu mevcut ise işlem öncesi tedavi edilmelidir. Sistoskopi işlemi için bir giysi giyilir ve bir masanın üzerine sırt üstü uzanılır. Bu sırada her iki bacak yanlara açılır. Uygulamanın yapılacağı vücut bölgesi antiseptik bir sıvı ile temizlenir. Plastik bir şırınga ile üretraya (idrar kanalı girişi) jel kıvamında bir madde verilir. Böylece işlem sırasında rahatsızlık duymazsınız. Yaklaşık bir kalem genişliğinde sistoskop adı verilen bir tüp idrar kanalından geçirilerek mesaneye kadar yerleştirilir. Sistoskopi mide ve barsak sistemi için yapılan endoskopi işleminin daha ince bir alet yardımı ile yapılan özelleşmiş halidir. Bu işlem sırasında rahatsızlık duyulabilir ve acil idrar yapma hissi uyanabilir. Endoskopun ucunda küçük bir ışık kaynağı ve kamera vardır; bu sayede mesane bir monitör ekranından gözlenebilir. Sistoskopun ucu uzaktan kumanda ile hareket ettirilerek kesenin her köşesi değişik açılardan incelenebilir. Mesaneye giriş sonrası işlem yaklaşık 5 dk. sürer. İşlem sırasında şüpheli görülen alanlardan biopsi yapma ihtiyacı duyulursa ek olarak yapılabilir. İşlem öncesinde ve sonrasında doktor gerekli bilgiyi verecektir. İşlem sonrası hastaya antibiyotik verilir ve hasta aynı gün evine gidebilir. İşlem sonrası üretrada yanma ve rahatsızlık hissi dışında günlük aktivitelere engel olacak bir sorun beklenmemektedir.

Uroflowmetri

Üroflowmetri,  idrar akım hızının ve akımın zamana göre değişiminin ölçülmesi işlemidir. En hızlı akım (Qmax) ve ortalama akım (Qav) hızları ile toplam işeme zamanı, işeme eğrisi ve toplam işenen miktar değerlendirilir. Mesanenin dolu olması durumunda ön hazırlık gerektirmez. Hasta idrara sıkıştıktan sonra işlem gerçekleşir, aynı gün sonuç alınır. Prostat hastalıkları, mesane kas bozuklukları ve üretra darlıkları tanısı amacı ile kullanılmaktadır.

Ürodinami (Üretral Basınç Akım Çalışması + EMG):

Ürodinami idrar kaçırmanın (inkontinans)  varlığını, biçimini, mesane ve üretranın fonksiyonlarını gösteren bilgisayar destekli basınç ve idrar akım değişikliklerini ölçme işlemidir. Mesane ve üretra fonksiyonları, varsa inkontinans biçimi ve derecesi tespit edilir. Mesane kasında fonksiyon bozukluğu varsa (aşırı aktif mesane-detrüsor aşırı aktivitesi, detrüsör instabilitesi) ürodinami ile tanı konur. İşlem öncesi en az 2 günlük işeme çizelgesi ile hastanın işeme ve kaçırma sıklığına dair ön çalışmaya ihtiyaç duyulur. İdrar yolları enfeksiyonu mevcut ise işlem öncesi tedavi edilmelidir. Çok ince (2-3 mm) bir sonda ile idrar torbasına sıvı verilirken basınç değişiklikleri kaydedilir. Rektuma yerleştirilen bir sonda ile karın içi basınç ölçülür. Mesane dolarken ve boşalırken basınçlar birlikte ölçülür. Değişiklikler otomatik olarak kaydedilir. Bir takım manevralar ile idrar kaçağı olup olmadığı test edilir. Bu esnada sorulan sorularla idrar torbası hakkında fikir edinilir. Üretra fonksiyonları ölçülür. En son işeme grafisi yapılarak idrar yolları ve kasları hakkında fikir sahibi olunur. İdrar kaçırma tedavisinin etkili olup olmadığı, ne kadar etkili olduğu tedavi öncesi ve sonrası ürodinami yaparak objektif olarak karşılaştırılır. Kaydedilmiş ve hesaplanmış bilgisayar verileri hastanın muayene bulguları ve şikayetleri ile birleştirilerek tedavinin biçimine karar verilir. Hasta aynı gün sonucu alır, işlem sonrası hastaya antibiyotik verilir.

Post Voiding Rezidü Tayini (PVR = İşeme Sonrası Rezidüel İdrar Miktarı Saptanması):

Sağlıklı yetişkinlerde işeme sonrası mesanede minimal veya hiç idrar kalmamalıdır. İşeme zorluğu belirtileri ile başvuran hastalarda 100 ml’nin üzerinde PVR saptanması, mesanenin boşaltım işlevinde bir bozukluk olabileceğini düşündürür. Fakat bunun BPH’ya ya da mesanenin kasındaki yetersizliğe bağlı olduğunu ayırt etmek için daha ileri incelemeler gerekmektedir. PVR, ultrasonografi ile yeterli doğrulukta ölçülebilmektedir. İşlem öncesi ve sonrasında hazırlık gerekmez, işeme sonrası mesanede kalan idrar PVR cihazı ile ölçülür, sonuç aynı anda alınır.

Prostat Kanseri Belirteçleri

PCA 3 Tahlili

PCA3, prostat kanserli hücrelerde bulunan küçük bir RNA molekülüdür. İdrarda bakılan bu test ile ilk biyopsi sonucunda kanser saptanmamış bazı olgularda gereksiz biyopsi yapılmasının önüne geçilebilir. Gereksiz biyopsi tekrarı oranları yüksek olan bu hastaların PCA3 düzeyleri ile takip edilmesi ve PCA3 değerinin 35’ten yüksek olması durumunda hastaların biyopsiye yönlendirilmesi önerilmektedir. Yüksek PCA3 düzeylerinde ileri takip şarttır.

Prostat sağlık indeksi (phi= prostate health index)

ProPSA, PSA’nın günümüz yöntemleriyle tespit edilebilen üç komponentinden (ProPSA, BPSA ve inaktif PSA) biridir. PSA, Serbest PSA ve ProPSA testlerinin analizi, değerlerinin matematiksel kombinasyon şeklinde değerlendirilmesi ile Prostate Health Index (phi) hesaplanmakta, kanser teşhis oranı yükselmektedir. Test sonucu düşük, orta, yüksek olarak verilmekte ve sonuçlar klinik bulgular ile değerlendirilip planlama yapılmaktadır.  Klinik çalışma verileri prostat kanserini saptamada phi testinin doğruluğunun diğer PSA parametrelerinden yüksek olduğunu göstermektedir.